Polityka Prywatności

Polityka prywatności obowiązująca od 25/05/2018

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady prywatności, takie jak zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lulando.pl („Sklep”), stanowiącego własność spółki MOLEO z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest MOLEO Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15 (02-676), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000533770, NIP 5213684002, REGON 360299164, właściciel Sklepu, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownikiem Sklepu jest każdy klient, czyli podmiot, który skorzystał z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, na podstawie Regulaminu Sklepu, którego częścią integralną jest niniejsza Polityka prywatności.
II. Zakres zbieranych danych
 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, dokonania rejestracji w Sklepie oraz realizacji pozostałych usług określonych w Regulaminie Sklepu.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. adres do kontaktu
  4. adres dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
  5. numer telefonu
  6. dane logowania
  7. data urodzenia
III. Cel przetwarzania danych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  1. realizacji usług zgodnie z Regulaminem Sklepu, m.in. realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, wystawienie faktury, obsługi reklamacji;
  2. rejestracji konta w Sklepie
  3. przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych
  4. statystycznym i archiwizacyjnym
  5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa
  6. egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Regulaminu Sklepu oraz zapobiegania nadużyciom i oszustwom; 
 1. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
         
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
IV. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim
 1. Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom, ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, na żądanie uprawnionych podmiotów lub kiedy jest to niezbędne do realizacji usług.
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą uzyskać podmioty, z których usług korzysta Administrator. W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. ING Bank Śląski S.A.
  2. Twisto Polska Sp. z o.o.
V. Uprawnienia Użytkownika
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane i przechowywane są w siedzibie Administratora.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą
  3. usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe
  6. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie

 3. Realizacji uprawnień, których mowa w punkcie powyżej, Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

  1. osobiście w siedzibie Administratora: 02-842 Warszawa, ul. Maryli 17 lub
  2. drogą pocztową na wskazany powyżej adres lub
  3. drogą mailową na adres iod@moleo.pl
  4. za pośrednictwem konta Użytkownika Sklepu

 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

VI. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do należytego wykonania usługi w ramach Sklepu, zgodnie z celem wskazanym w pkt. III.
 2. Po tym czasie dane osobowe Użytkowników będą usuwane lub anonimizowane, w taki sposób, że nie będzie możliwe wskazanie tożsamości Użytkownika.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przechowywane dłużej, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest konieczne do wyegzekwowania roszczeń cywilno-prawnych Administratora w stosunku do Użytkownika.

VII. Ochrona danych osobowych Użytkowników

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, oraz aktami wykonawczymi.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń takich jak udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

VIII. Zmiany Polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wynikać one będą z przepisów prawa lub zmian wprowadzanych w Sklepie.
 2. O planowanej zmianie oraz terminie obowiązywania Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a w przypadku zarejestrowanych Użytkowników – za pośrednictwem konta.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
  jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu
  internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
  podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

IX. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres:
MOLEO SP. Z O.O. w restrukturyzacji
02-676 Warszawa
Ul. Postępu 15 
z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
lub
na adres mailowy iod@moleo.pl

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel