Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena Towaru lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu (link). Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia należy przesłać na adres Sprzedawcy:

MOLEO SP. Z O.O.
ul. Maryli 17
02-842 Warszawa
lub na adres poczty elektronicznej: info@moleo.pl

7. Aby zachować 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy Klient wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy poprzez odesłanie go na adres Sprzedawcy:

MAGAZYN MOLEO SP. Z O.O.
ul. Wymysłowskiego 3
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
12. Zwracany przez Klienta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieuszkodzony.
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Reklamacja z tytułu gwarancji:
Reklamację towaru zakupionego w naszym sklepie z tytułu gwarancji można zgłosić:
- bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta (adresy punktów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej, w dołączonej instrukcji produktu lub na stronach internetowych producentów). Wadliwy sprzęt należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu wraz z kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu;
- za pośrednictwem naszego Sklepu
Reklamacja z tytułu rękojmi:
Reklamację towaru z tytułu rękojmi można zgłosić w ciągu 24 miesięcy od dnia jego wydania, gdy stwierdzono, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Produkt należy przekazać do Sprzedającego wysyłając na adres podany na dowodzie zakupu.

Zasady dokonywania reklamacji:
Reklamacje w sklepie www.lulando.pl można zgłaszać za pośrednictwem skrzynki mailowej: info@moleo.pl. Po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego wadliwy towar należy wysłać bezpośrednio na adres naszej firmy:

MAGAZYN MOLEO SP. Z O.O.
ul. Wymysłowskiego 3
55-080 Nowa Wieś Wrocławska

Wraz z odsyłanym reklamowanym towarem do Sklepu należy dostarczyć:
- wyposażenie dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym Towarem (jego brak może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji lub naprawę Sprzętu, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Kupujący),
- kopię dowodu zakupu towaru;
- kartę gwarancyjną (w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji),
- dokładny opis reklamacji
- oczekiwany sposób rozwiązania
- dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
Produkty wysyłane do naszego Sklepu należy odesłać w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport. MOLEO Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów odesłania towaru przez Klienta oraz nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w czasie transportu z winy niewłaściwego zabezpieczenia towaru.
Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz Sklep przystąpi do procedury weryfikacji zgłoszenia.
Wszystkie reklamacje realizujemy w terminie do 14 dni od dnia odebrania reklamowanego towaru. W sytuacjach wymagających wydłużenia procesu reklamacji zostaną Państwo poinformowani przed upływem 14 dni od momentu dostarczenia do nas reklamowanego towaru. Poprzez realizację reklamacji rozumie się odesłanie reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu producenta.

Zgłoszenie uszkodzenia/braku podczas dostawy:
Każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy dokładnie sprawdzić opakowanie, w szczególności należy zwrócić uwagę na ewentualne zewnętrzne ślady uszkodzenia przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej (kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu). Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu szkody.
Protokół powinien zawierać następujące informacje: stan opakowania (z zaznaczeniem informacji o nawet najmniejszych wgnieceniach), opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę, nazwiska osób sporządzających protokół, dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów "ostrożnie", "kruche" itp.
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu prosimy przesłać na adres: info@moleo.pl informację o zaistniałej sytuacji:

- numer dowodu zakupu,
- skan protokołu szkody,
- dokumentację zdjęciową uszkodzonego towaru wraz z wyglądem opakowania zewnętrznego (karton z każdej strony),
- dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel